آزادی جدید: مرسدس بنز کلاس B در مایورکا.

شیوه زندگی آرام در اینجا تنها یکی از دلایلی است که صحنه استارت آپ در جزیره تعطیلات اسپ،ا شکوفا شده است.


منبع: https://www.mercedes-benz.com/en/exclusive/mercedes-me-magazine/new-freedom/

توسط Karl Benz

Mercedes-Benz, commonly referred to as Mercedes, is a German luxury and commercial vehicle automotive brand established in 1926.