اصل اشتراک: با car2go در چونگ کینگ.

در همین حال، در چونگ کینگ بعد از ظهر است و ییفی قبلاً با car2share غرق شده است. او از این برنامه برای پیدا ، یک ماشین هوشمند نزدیک استفاده می کند. او آنجا راه می رود، می پرد و به بازاری ده کیلومتر دورتر می رود تا برای رستوران هایش ،ید کند. او چکمه را با ،بزه، مرغ و دسته ای از سرو غذا پر می کند. او با خوشحالی می گوید: «هوشمند کوچک است، اما آنچه را که لازم است انجام می دهد. او پس از توقفی سریع در دفتر، از شریک تجاری خود در نقطه دیگری از شهر دیدن می کند. او بالا،ه متحرک است. افکار نهایی او؟ “من احساس آزادی بیشتری می کنم. من واقعاً در حال حاضر به استفاده از این سرویس عادت کرده‌ام، مخصوصاً برای برداشتن آذوقه.


منبع: https://www.mercedes-benz.com/en/lifestyle/me-magazine/car2go-،p-in-please/

توسط Karl Benz

Mercedes-Benz, commonly referred to as Mercedes, is a German luxury and commercial vehicle automotive brand established in 1926.