اولین اتوبوس موتوری که به سال 1895 برمی گردد، بنز بود.

با این حال، تاریخچه اتوبوس‌های دایم، که از سال 1898 به بعد در مسیر بین ،زلسائو و مرگنتیم در منطقه‌ای که در آن زمان پادشاهی وورتمبرگ بود، مستندتر شده است. دو اتوبوس دایم، ابتدا در این مسیر 30 کیلومتری حرکت ،د که به زودی یک سوم به آنها ملحق شد. آنها از یک موتور دو سیلندر فونی، 10 ، بخاری استفاده می ،د. در هواپیما جا برای 10 نفر وجود داشت که با حدا،ر سرعت 20 کیلومتر در ساعت حرکت می ،د. بدن آنها شبیه آنهایی بود که برای مربی های پستی استفاده می شد.


منبع: https://www.mercedes-benz.com/en/exclusive/cl،ic-magazine/the-first-motorized-bus-dating-back-to-1895-was-a-benz/

توسط Karl Benz

Mercedes-Benz, commonly referred to as Mercedes, is a German luxury and commercial vehicle automotive brand established in 1926.