اولین نسخه Pininfarina Battista Nino Farina: 1877-HP Ode To F1 Legend


تنها پنج تا از ابرخودروهای رنگارنگ EV ساخته خواهند شد و می‌تو،د در جشنواره سرعت گودوود امسال ببینید.


منبع: https://www.motor1.com/news/676160/pininfarina-battista-edizione-nino-farina-debuts/

توسط Karl Benz

Mercedes-Benz, commonly referred to as Mercedes, is a German luxury and commercial vehicle automotive brand established in 1926.