“این در مورد قدرت است که هرگز تسلیم نشوید.”

اونجا قایق منه من عاشق قایق بادب، هستم. من با یک IMOCA 60 18 متری مسابقه می دهم. این یک ماشین مسابقه است. به صورت سفارشی برای من با قیمت چند میلیون تومان ساخته شد. من کنترل کامل طرح را داشتم: عرض، اندازه، ارتفاع، بادبان ها. طرح کابین خلبان. مثل یک رویا به نظر می رسد، درست است؟

آیا چیز دیگری وجود دارد که شما را هدایت کند؟

حق با شماست. چیز دیگری در مورد قایق ها در هر اندازه وجود دارد. لحظه ای می رسد که به دریا می روید و زمین را از دست می دهید و متوجه می شوید که چقدر کوچک هستید. این یک تجربه فروتنانه است. این فقط شما و طبیعت هستید.


منبع: https://www.mercedes-benz.com/en/exclusive/mercedes-me-magazine/its-about-the-strength-never-to-give-up/

باید چیزی بیشتر از این باشد.

توسط Karl Benz

Mercedes-Benz, commonly referred to as Mercedes, is a German luxury and commercial vehicle automotive brand established in 1926.