برونو ساکو: مرسدس بنز باید شبیه مرسدس بنز باشد.

برونو ،و نمادهایی از تاریخ خودرو را خلق کرد. طراح ارشد سابق مرسدس بنز و C 126 خود با ما وقت گذراندند.


منبع: https://www.mercedes-benz.com/en/exclusive/cl،ic-magazine/bruno-sacco/

توسط Karl Benz

Mercedes-Benz, commonly referred to as Mercedes, is a German luxury and commercial vehicle automotive brand established in 1926.