به سالن خصوصی کلاس G خوش آمدید.

مرحله 1:

شما به ،وان مالک G ک، می تو،د شماره شاسی 17 رقمی را که پس از ثبت نام در مدارک خودروی خود خواهید یافت وارد کنید.


منبع: https://www.mercedes-benz.com/en/lifestyle/amg-private-lounge/welcome-to-the-g-cl،-private-lounge/گام 2:

آیا شما یک ک، G دارید یا از طرفداران این برند هستید و قبلاً مرسدس me ID دارید؟ پس لطفا با این شناسه ثبت نام کنید. اگر هنوز مرسدس me ID ندارید، می تو،د فقط در چند مرحله ثبت نام کنید.

توسط Karl Benz

Mercedes-Benz, commonly referred to as Mercedes, is a German luxury and commercial vehicle automotive brand established in 1926.