بیانیه حریم خصوصی برای نامه های خوانندگان.

شما حق دارید در هر زم، به پردازش داده های شخصی مربوط به خود در رابطه با نامه های خوانندگان به دلایل ناشی از وضعیت خاص خود اعتراض کنید (ماده 21 GDPR). ما دیگر اطلاعات شخصی شما را پردازش نخواهیم کرد، مگر اینکه بتو،م دلایل اجباری و مشروع برای پردازش که بر منافع، حقوق و آزادی‌های شما برتری دارد، یا اگر پردازش برای ادعا، اعمال یا دفاع در برابر ادعاهای قانونی لازم باشد، ثابت کنیم.

اگر می خواهید به پردازش اطلاعات شخصی خود در رابطه با نامه خواننده ارسال شده اعتراض کنید، لطفاً یک ایمیل به cl،[email protected] ارسال کنید یا به Mercedes-Benz AG، HPC 000 بنویسید. /L538, 70546 اشتوتگارت, آلمان. در نتیجه اعتراض شما، ما نمی تو،م به نامه خواننده شما پاسخ دهیم یا آن را منتشر کنیم.


منبع: https://www.mercedes-benz.com/en/lifestyle/cl،ic-magazine/privacy-statement-for-readers-letters/

توسط Karl Benz

Mercedes-Benz, commonly referred to as Mercedes, is a German luxury and commercial vehicle automotive brand established in 1926.