“بیماری 380 SLC من: خوردگی تماسی.”

با نگاه ، به گذشته، این در واقع لحظه من بود. این دو نفر در واژگان فنی خود در مورد قدرد، کامل صحبت ،د – با انرژی در مورد این و آن صحبت ،د … (و، خوانندگان عزیز، بیایید پر، شدید من از هر چیز فنی را فراموش نکنیم). اما بعد گوشم شروع به زنگ زدن کرد. دوباره آن اصطلاح وحشتناک وجود داشت: خوردگی تماس! «آیا می‌دانستید که همه این‌ها در بیرون ماشین شما در واقع در جای خود پیچ ​​شده است؟ امروزه در خودروهای مدرن، همه چیز به هم ،بیده است، برای مثال این ،اصر تزئینی. ما باید کمی دقیق تر نگاه کنیم و چشمانمان را برای اولین نشانه های خوردگی تماسی نگه داریم.


منبع: https://www.mercedes-benz.com/en/exclusive/cl،ic-magazine/feuilleton-380slc-contact-corrosion/

توسط Karl Benz

Mercedes-Benz, commonly referred to as Mercedes, is a German luxury and commercial vehicle automotive brand established in 1926.