بی رقیب؟ تاریخچه بئاتریس ویو.

در سن 11 سالگی، بئاتریس ویو دست ها و پاهای خود را به دلیل بیماری از دست داد. اما با کمک اندام های مصنوعی، او همچنان به دنبال علاقه خود به شمشیربازی است.


منبع: https://www.mercedes-benz.com/en/exclusive/mercedes-me-magazine/uncon،d-laureus/

توسط Karl Benz

Mercedes-Benz, commonly referred to as Mercedes, is a German luxury and commercial vehicle automotive brand established in 1926.