تحرک الکتریکی و نوآوری های مرسدس بنزخانه یک معمار که در آن گاراژ در حال افتتاح است.  زن جو، جلو ایستاده است.نوآوری های تکنولوژیکی مرسدس بنز برای تحرک الکتریکی لو،: با برد پیشگام و آیرودینامیک بهینه.


منبع: https://www.mercedes-benz.com/en/innovation/future-mobility/innovations-by-mercedes-benz/

توسط Karl Benz

Mercedes-Benz, commonly referred to as Mercedes, is a German luxury and commercial vehicle automotive brand established in 1926.