تولد 40 سالگی: حماسی مرسدس بنز SEC.

<،ndhub-paragraph-headline headline-tag="h2">

بزرگ و جسور.

برونو ،و ایتالیایی در آن زمان رئیس طراحی مرسدس بنز بود. او تا به امروز به C 126 افتخار می کند. زیبایی و ظرافت در تمام جزئیات، این هدف بود. نتیجه نه تنها مشتریان را در طول دوره تولید از 1981 تا 1991 خوشحال کرد: این کوپه ها به سادگی زیبا هستند و در عین حال عظمت و آرامش واقعی را نشان می دهند. علاوه بر کیفیت طراحی، وسایل نقلیه با ویژگی های فنی خود، به ،وان مثال، موتورهای قدرتمند و کم مصرف، و ایمنی، آیرودینامیک و ساخت س، وزن خود را تحت تاثیر قرار می دهند.


منبع: https://www.mercedes-benz.com/en/innovation/milestones/the-epic-sec/

توسط Karl Benz

Mercedes-Benz, commonly referred to as Mercedes, is a German luxury and commercial vehicle automotive brand established in 1926.