جوایز ورزشی Laureus – خانواده Laureus.

ورزش در جایی که قبلا فقط ناامیدی وجود داشت به افراد محروم امیدوار می کند. به ما کمک می کند به حرکت ادامه دهیم، موانع را بشکنیم و از خودمان بالاتر برویم. با در نظر گرفتن این موضوع، بنیاد Laureus Sport for Good از برنامه های ورزشی متعددی در سراسر جهان پشتیب، می کند و در نتیجه اعتماد به نفس کودکان و جوانان را افزایش می دهد. به کودکان در سراسر جهان چشم انداز سلامت رو، و جسمی، پیشرفت تحصیلی و فرصت های برابر داده می شود. یک ستون کلیدی در این آکادمی جه، ورزش Laureus است که شامل بیش از 60 نفر از بزرگترین شخصیت های ورزشی تمام دوران است. آنها به ،وان افتخاری برای Laureus Sport for Good کار می کنند و با بازدید از پروژه ها به کودکان و جوانان انگیزه می دهند.


منبع: https://www.mercedes-benz.com/en/sustainability/responsibility/laureus/laureus-family/

توسط Karl Benz

Mercedes-Benz, commonly referred to as Mercedes, is a German luxury and commercial vehicle automotive brand established in 1926.