جوایز Motor Klassik 2020: برنده دوگانه مرسدس بنز.

این رقم بسیار چشمگیر است: دقیقاً 17610 خواننده مجله تخصصی در جوایز معتبر Motor Kl،ik 2020 رای دادند. برای سالیان متمادی، تعداد فزاینده ای از طرفداران خودروهای ک،یک در این نظرسنجی شرکت کرده اند – در مقایسه با سال 2019، این رقم افزایش یافته است. توسط تقریباً 1000 خواننده. «موتور ک،یک» از سال 1984 منتشر می شود. «این مجله خوانندگان وفادار و آگاه دارد. کریستین بوکه، رئیس مرسدس بنز ک،یک می‌گوید، بنابراین، من بیشتر خوشحالم که مرسدس بنز بار دیگر در جوایز موتور ک،یک عملکرد خوبی داشته است. ما از ،ب رتبه اول برای خودروی اسپرت رویایی 300 SL و قطعات جایگزین اصلی مرسدس بنز قدرد، می کنیم.


منبع: https://www.mercedes-benz.com/en/innovation/milestones/history/motor-kl،ik-awards-2020/

توسط Karl Benz

Mercedes-Benz, commonly referred to as Mercedes, is a German luxury and commercial vehicle automotive brand established in 1926.