خانه های شکوفه.

?معماری بیوفیلیک؟ چیزی که مردم بیش از همه آرزوی آن را دارند به شهرهای بزرگ جهان آورده است: طبیعت بیشتر در فضاهای شهری.


منبع: https://www.mercedes-benz.com/en/exclusive/mercedes-me-magazine/blossoming-،mes/

توسط Karl Benz

Mercedes-Benz, commonly referred to as Mercedes, is a German luxury and commercial vehicle automotive brand established in 1926.