خلوص نفسانی.

ما خواستنی ترین خودروهای جهان را خواهیم ساخت. ما به این جاه طلبی با فلسفه طراحی خود ی،ی ?Sensual Purity? نزدیک می شویم که تجمل خاص برندهای مختلف را تعریف می کند.


منبع: https://www.mercedes-benz.com/en/design/sensual-purity/

توسط Karl Benz

Mercedes-Benz, commonly referred to as Mercedes, is a German luxury and commercial vehicle automotive brand established in 1926.