در قلمرو فانتزی.

در دو شب زمست،، توهم کامل یک سفر تابست، با یک کانورتیبل در پارک اروپا ایجاد شد.


منبع: https://www.mercedes-benz.com/en/exclusive/cl،ic-magazine/realms-of-fantasy/

توسط Karl Benz

Mercedes-Benz, commonly referred to as Mercedes, is a German luxury and commercial vehicle automotive brand established in 1926.