دنیای جزیره ای خیره کننده

جزایری که فیلیپین را تشکیل می‌دهند، چیزی بیش از سواحل زیبای خیره‌کننده برای ارائه دارند. در منطقه شمالی وحشی جزیره اصلی، لوزون، ،نان طبیعت ناهموار دامنه کوه را به چالش کشیده اند تا تراس های زیبای برنج ایجاد کنند، در حالی که در قلب پایتخت شهر م،ل هنوز هم می توان میراث استعماری آن را تجربه کرد. زمان حاکمان اسپ،ایی غرفه‌های غذای خیاب، در کنار جاده‌های آن ،یبی از تأثیرات مختلف آشپزی را ارائه می‌کنند.


منبع: https://www.mercedes-benz.com/en/exclusive/cl،ic-magazine/the-green-island/

توسط Karl Benz

Mercedes-Benz, commonly referred to as Mercedes, is a German luxury and commercial vehicle automotive brand established in 1926.