ده جواهر از مرسدس بنز.

این یک کار واقعا سخت است: چگونه ده تا از زیباترین خودروهای مرسدس بنز را از تاریخ طول، این برند انتخاب کنیم؟ در واقع، واقعاً قابل حل نیست.

از یک طرف، زیرا نظرات در مورد زیبایی بسیار بحث برانگیز است. از سوی دیگر، زیرا بدون شک بیش از ده “زیبایی مطلق” از مرسدس بنز وجود دارد. با این وجود، ما شجاعت خود را در هر دو دست گرفتیم و به یک نتیجه رسیدیم: اینها “ده زیبایی برتر” مرسدس بنز ما هستند که امروز هم الهام بخش هستند.


منبع: https://www.mercedes-benz.com/en/innovation/milestones/10-absolute-beauties/

توسط Karl Benz

Mercedes-Benz, commonly referred to as Mercedes, is a German luxury and commercial vehicle automotive brand established in 1926.