دیوید مکای – هنرمندی در حال حرکت.

“من دنبالش نرفتم. من را پیدا کرد. “من به چیزی واقعی نیاز دارم و در این ماشین همه چیز اصیل است.” او فقط باید ستاره روی کاپوت را بعد از دزدیده شدن تعویض می کرد. مکای می گوید: «اما این فقط یک بار اتفاق افتاده است. “در واقع، این یک معجزه است.”


منبع: https://www.mercedes-benz.com/en/exclusive/cl،ic-magazine/david-mackaay-artist-on-the-move/

توسط Karl Benz

Mercedes-Benz, commonly referred to as Mercedes, is a German luxury and commercial vehicle automotive brand established in 1926.