راهنمای خریدار مرسدس بنز C 123.

خیلی محکم و در عین حال ظریف؟ کودتا؟ نسخه از سری 123. این مدل موفق مدتهاست که خود را به ،وان مطلوب در بین علاقه مندان به خودروهای ک،یک تثبیت کرده است.


منبع: https://www.mercedes-benz.com/en/exclusive/cl،ic-magazine/buyers-guide-mercedes-benz-c123/

توسط Karl Benz

Mercedes-Benz, commonly referred to as Mercedes, is a German luxury and commercial vehicle automotive brand established in 1926.