زونگمین هوانگ هوادار مرسدس بنز.

زونگمین هوانگ مردی است که در یک ماموریت است: طرفدار مرسدس بنز می خواهد اتومبیل های ک،یک را در چین محبوب کند.


منبع: https://www.mercedes-benz.com/en/exclusive/cl،ic-magazine/mercedes-benz-fan-zongmin-huang/

توسط Karl Benz

Mercedes-Benz, commonly referred to as Mercedes, is a German luxury and commercial vehicle automotive brand established in 1926.