سفری اکتشافی از طریق سرزمین آبدره های دور افتاده.

نروژ مناظر پانورامایی خیره کننده ای برای ارائه دارد. چه راهی بهتر از یک اتوبوس پانوراما، مدل O 319 برای کاوش در این مناطق دوردست شمالی.


منبع: https://www.mercedes-benz.com/en/exclusive/cl،ic-magazine/voyage-of-discovery-fjords/

توسط Karl Benz

Mercedes-Benz, commonly referred to as Mercedes, is a German luxury and commercial vehicle automotive brand established in 1926.