سفر با مرسدس بنز LA 911.

چگونه همه چیز به وجود آمد؟ پس از یک تور جه، و یک سفر طول، در غرب آفریقا در سال بعد، این زوج تصمیم گرفتند آسیا را کشف کنند. ما مدتها آرزوی داشتن یک کامیون مرسدس بنز را داشتیم و من قبلاً یک مرسدس بنز L 710 کوتاه در یک حراج آنلاین ،یده بودم. ابتدا کریستین فکر کرد که دارم شوخی می کنم، اما وقتی آن را در مرز هلند جمع آوری کردم با من آمد. من تمام مسیر برگشت به خانه را رانندگی کردم و احساس کردم ملکه جهان هستم.» با این حال، تا،ی برای کریستین به اندازه کافی بلند نبود. آنها به کامیونی نیاز داشتند که من، هر دوی آنها باشد.


منبع: https://www.mercedes-benz.com/en/exclusive/cl،ic-magazine/true-grit-mercedes-benz-la-911/گبی به من از شوهرش می گوید که در آن زمان شغل دائمی خود را ، کرد تا به تور یک سال و نیم آسیا برود.

توسط Karl Benz

Mercedes-Benz, commonly referred to as Mercedes, is a German luxury and commercial vehicle automotive brand established in 1926.