سفر به کوه های جادویی.

راش طلا اکنون به تاریخ پیوسته است، اما ایالت ک،ادوی ایالات متحده همچنان از گنجینه ای گرانبها محافظت می کند: کوه های راکی.


منبع: https://www.mercedes-benz.com/en/exclusive/cl،ic-magazine/journey-to-the-magic-mountains/

توسط Karl Benz

Mercedes-Benz, commonly referred to as Mercedes, is a German luxury and commercial vehicle automotive brand established in 1926.