سفیران برند مرسدس بنز در EQC جدید.

چهار سفیر برند مرسدس بنز EQC جدید را آزمایش می کنند و نوع جدیدی از تحرک را تجربه می کنند.


منبع: https://www.mercedes-benz.com/en/exclusive/mercedes-me-magazine/،nd-amb،adors-in-the-new-eqc/

توسط Karl Benz

Mercedes-Benz, commonly referred to as Mercedes, is a German luxury and commercial vehicle automotive brand established in 1926.