شروع تولید EQS توسط مرسدس EQ در کارخانه 56.

Jorg Burzer، عضو هیئت مدیره مرسدس بنز AG، مسئول مدیریت تولید و زنجیره تامین: آینده ش،ه جه، تولید مرسدس بنز ما با تولید EQS در کارخانه 56 آغاز می شود: این آینده CO2 است.2-خنثی، پایدار، کاملا دیجیتالی، متصل و بسیار انعطاف پذیر. شروع تولید EQS نقطه برجسته ابتکار خودروهای الکتریکی بی سابقه ما در منطقه تولید است. در سال 2022، در مجموع هشت خودروی الکتریکی مرسدس-ای کیو در هفت مکان در سه قاره تولید خواهد شد.


منبع: https://www.mercedes-benz.com/en/sustainability/environment/s،-of-،uction-of-the-eqs-at-factory-56/

توسط Karl Benz

Mercedes-Benz, commonly referred to as Mercedes, is a German luxury and commercial vehicle automotive brand established in 1926.