شماره 1 زنده است

خودروسازان بنز و دایم، در سال 1926 با هم ادغام شدند و دایم،-بنز AG را تشکیل دادند. اولین مدل وسیله نقلیه تجاری مش، آنها N 1 بود که به ،وان پایه ای برای کامیون ها و اتوبوس ها استفاده می شد.


منبع: https://www.mercedes-benz.com/en/exclusive/cl،ic-magazine/special-trip/

توسط Karl Benz

Mercedes-Benz, commonly referred to as Mercedes, is a German luxury and commercial vehicle automotive brand established in 1926.