طراحی مرسدس بنز

طراحان مرسدس بنز سنت و مدرنیته را در طراحی خودروهای آینده آشتی می دهند. کار آنها بر “خلوص حسی” به ،وان بی، از تجمل مدرن متمرکز است. اصطلاح طراحی جدید شامل لبه‌ها و چین‌های کاهش‌یافته – فرورفتگی‌ها و فرورفتگی‌ها در ورق ف، – با هدف ایجاد فرم‌های شفاف و سطوح حسی است که فناوری بالا را به نمایش می‌گذارد و در عین حال احساسات را برمی‌انگیزد. طراحی چیزی غیرعادی ایجاد می کند و سهم عمده ای در شکل دادن به تصویر برند دارد. برای طراحان مرسدس بنز، طراحی خوب باید هم زیبا و هم هوشمند باشد.


منبع: https://www.mercedes-benz.com/en/design/

توسط Karl Benz

Mercedes-Benz, commonly referred to as Mercedes, is a German luxury and commercial vehicle automotive brand established in 1926.