عشق قدیمی ؟ مرسدس بنز 220.

سنگاپور مک، گران برای رانندگی است. با این حال، K،o Yeow Khim نمی تواند فکر جدایی خود از مدل 220 62 ساله خود را تصور کند.


منبع: https://www.mercedes-benz.com/en/exclusive/cl،ic-magazine/old-love-220-model/

توسط Karl Benz

Mercedes-Benz, commonly referred to as Mercedes, is a German luxury and commercial vehicle automotive brand established in 1926.