عصر تیرهای نقره ای: زمانی که نقره سفید جدید بود.

هنرمندان چک، پتر می،سکی و یان رامبوسک، دوران اولین تیرهای نقره ای را با گرافیک کامپیوتری به تصویر می کشند که هیچ عکاسی تا به حال انجام نداده است.


منبع: https://www.mercedes-benz.com/en/exclusive/cl،ic-magazine/era-silver-arrow-when-silver-was-the-new-white/

توسط Karl Benz

Mercedes-Benz, commonly referred to as Mercedes, is a German luxury and commercial vehicle automotive brand established in 1926.