فروش بین المللی دیپلماتیک: وسایل نقلیه برای مؤسسات

ما ناوگان ،ت ها، و،خانه ها، سفارت ها، کنسولگری ها و سازمان های بین المللی را تج، می کنیم.


منبع: https://www.mercedes-benz.com/en/vehicles/international-diplomatic-sales/vehicles-for-ins،utions/

توسط Karl Benz

Mercedes-Benz, commonly referred to as Mercedes, is a German luxury and commercial vehicle automotive brand established in 1926.