فروش بین المللی دیپلماتیک: وسایل نقلیه برای دیپلمات ها.Diplomatic_Sales_Reiter 3_1Key Visual_2021 S-Cl، villa_naما طیف گسترده ای از محصولات را به شما پیشنهاد می کنیم که در آن می تو،د مطمئن شوید که وسیله نقلیه من، برای هر موقعیتی را پیدا خواهید کرد.


منبع: https://www.mercedes-benz.com/en/vehicles/international-diplomatic-sales/vehicles-for-diplomats/

توسط Karl Benz

Mercedes-Benz, commonly referred to as Mercedes, is a German luxury and commercial vehicle automotive brand established in 1926.