فروش دیپلماتیک بین المللی: سوالات متداول00-mercedes-benz-diplomatic-sales-s-cl،-2560x1440سوالات متداول در مورد برنامه فروش دیپلماتیک بین المللی.


منبع: https://www.mercedes-benz.com/en/vehicles/international-diplomatic-sales/faq/

توسط Karl Benz

Mercedes-Benz, commonly referred to as Mercedes, is a German luxury and commercial vehicle automotive brand established in 1926.