قطعات جایگزین مرسدس بنز از چاپگر سه بعدی.

تمام قطعات جایگزین چاپ شده معیارهای کیفیت بالای برند مرسدس بنز را برآورده می کنند و با تمام ویژگی های آن با قطعه اصلی اصلی مطابقت دارند. این امکان را برای فناوری تولید دیجیتال پیشرفته فراهم می‌کند تا در حفظ ک،یک برند مطابق با مشخصات اصلی کمک کند: «آینده با ک،یک ملاقات می‌کند».

با توجه به نحوه افزودن لایه های مواد به یک قطعه، چاپ سه بعدی را تولید افزودنی نیز می نامند. عموماً از فرآیند “تخت پودری” استفاده می شود که با استفاده از یک یا چند پرتو لیزر، هندسه اجزای مورد نظر را با تف جوشی یا ذوب ایجاد می کند. در این فرآیند می توان مواد مختلفی مانند ف،ات یا پ،تیک ها را پردازش کرد. در مورد قطعات قدیمی‌تر، که فقط نقشه‌های دو بعدی برای آن‌ها موجود است، ابتدا باید یک مجموعه داده سه بعدی ایجاد شود. سپس چاپگر سه بعدی را می توان مستقیماً با این داده ها کنترل کرد.


منبع: https://www.mercedes-benz.com/en/vehicles/mercedes-benz-cl،ic/cl،iccenter/cl،ic-spare-parts/next-generation-mercedes-benz-replacement-parts-from-3d-printer/

توسط Karl Benz

Mercedes-Benz, commonly referred to as Mercedes, is a German luxury and commercial vehicle automotive brand established in 1926.