لوئیس همیلتون: یک رویارویی تکان دهنده با VISION EQS.

قهرمان فرمول 1 لوئیس همیلتون می خواهد دنیا را تغییر دهد؟ اولین ملاقات او با VISION EQS مجلل.


منبع: https://www.mercedes-benz.com/en/exclusive/mercedes-me-magazine/lewis-hamilton-vision-eqs/

توسط Karl Benz

Mercedes-Benz, commonly referred to as Mercedes, is a German luxury and commercial vehicle automotive brand established in 1926.