ماشین من قلعه من است.

،، که برای آزادی و ماجراجویی تلاش می کنند به یک شریک قابل اعتماد در این راه نیاز دارند. به ما در سفری در ک، G بپیوندید.


منبع: https://www.mercedes-benz.com/en/vehicles/g-cl،/my-car-is-my-castle/

توسط Karl Benz

Mercedes-Benz, commonly referred to as Mercedes, is a German luxury and commercial vehicle automotive brand established in 1926.