مجله مرسدس من: ?برندها گروه های جدید هستند.

دیوید فیشر در سال 2005 با وبلاگ Highs،iety مرز بین لباس های خیاب، و مد لو، را ش،ت.


منبع: https://www.mercedes-benz.com/en/exclusive/mercedes-me-magazine/،nds-are-the-new-bands/

توسط Karl Benz

Mercedes-Benz, commonly referred to as Mercedes, is a German luxury and commercial vehicle automotive brand established in 1926.