مجله کلاسیک مرسدس بنز برای دانلود.

مجله ?Mercedes-Benz Cl،ic? مجله نهایی برای داستان های جذاب در مورد مردم و ماشین آلات در اسطوره مرسدس بنز است.


منبع: https://www.mercedes-benz.com/en/exclusive/cl،ic-magazine/mercedes-benz-cl،ic-magazin-e-paper/

توسط Karl Benz

Mercedes-Benz, commonly referred to as Mercedes, is a German luxury and commercial vehicle automotive brand established in 1926.