مجله کلاسیک مرسدس بنز.

آیا کد انجمن ک،یک ما را می د،د؟ به این صورت است: 5، 48، 82، 120،000، 175،000+. این اعداد ی،ی چه؟ در پنج قاره روی زمین و در 48 کشور در حال حاضر 82 باشگاه رسمی مرسدس بنز با حدود 120000 عضو فعال وجود دارد. این اعضا حدود 175000 مرسدس بنز ک،یک یا ک،یک جوان و مدل های جدیدتر و جدیدتر را دارند و رانندگی می کنند.

اعضای باشگاه و بسیاری دیگر از علاقه مندان به ستاره های سه پر در اروپا و آفریقا، آسیا، آمریکا و استرالیا خوانندگان مجله ک،یک مرسدس بنز ما هستند. در حال حاضر به طرفداران و مش،ین خود در 84 کشور رسیده است. فقط یکی از دلایلی است که ما داستان های مجله خود را برای شما در سراسر جهان تولید می کنیم. همیشه معتبر، با در ذهن شما و با مقدار زیادی از شور و اشتیاق.

شعار ما مانند یک ک،یک با ستاره سه پر است: هر چیزی جز معمولی!


منبع: https://www.mercedes-benz.com/en/exclusive/cl،ic-magazine/

توسط Karl Benz

Mercedes-Benz, commonly referred to as Mercedes, is a German luxury and commercial vehicle automotive brand established in 1926.