مرسدس بنز جدید G 350 d.

موتور دیزلی جدید OM 656 در مرسدس بنز G 350 d (W 463) نیز از نظر عملکرد استانداردهایی را در ک، G ایجاد می کند؟ چه در جاده و چه در خارج از جاده


منبع: https://www.mercedes-benz.com/en/vehicles/g-cl،/the-new-g-350-d/

توسط Karl Benz

Mercedes-Benz, commonly referred to as Mercedes, is a German luxury and commercial vehicle automotive brand established in 1926.