مرسدس بنز: خط مشی گزارش آسیب پذیری

هنگام گزارش یک آسیب‌پذیری احتمالی، لطفاً شرح مفصلی از آسیب‌پذیری که به ما امکان می‌دهد آن را بازتولید کنیم، اضافه کنید: ابزارهای مورد استفاده، هدف، فرآیندها و نتایج.

در صورت امکان، لطفاً به زبان ،یسی با ما تماس بگیرید، زیرا ممکن است برای پاسخ دادن به گزارش‌های زبان‌های دیگر زمان بیشتری ببرد.


منبع: https://www.mercedes-benz.com/en/whitehat/

لطفاً با پیوست ، هر گونه مصنوع مرتبطی که برای کشف استفاده می شود، از یافته های خود حمایت کنید. اگرچه برای بررسی و اعتبار سنجی/تأیید آسیب پذیری لازم نیست، اگر اطلاعاتی در مورد اصلاح آسیب پذیری دارید، لطفاً راه حل پیشنهادی خود را به اشتراک بگذارید.

توسط Karl Benz

Mercedes-Benz, commonly referred to as Mercedes, is a German luxury and commercial vehicle automotive brand established in 1926.