مرسدس بنز: ستاره های بهشتی.

نگاهی به پشت صحنه؟ مرسدس بنز ک،یک موفق شد با ستاره های مجموعه خودروهای ک،یک منحصر به فرد مرسدس بنز نزدیک شود.


منبع: https://www.mercedes-benz.com/en/exclusive/cl،ic-magazine/heavenly-stars/

توسط Karl Benz

Mercedes-Benz, commonly referred to as Mercedes, is a German luxury and commercial vehicle automotive brand established in 1926.