مرسدس بنز "سکته مغزی 8" مدل.

نه تنها سدان ها، بلکه کوپه های سری W 114/115 نیز در بین طرفداران خودروهای ک،یک بسیار محبوب هستند.


منبع: https://www.mercedes-benz.com/en/exclusive/cl،ic-magazine/the-mercedes-benz-،-8-model/

توسط Karl Benz

Mercedes-Benz, commonly referred to as Mercedes, is a German luxury and commercial vehicle automotive brand established in 1926.