مرسدس بنز شریک جهانی Masters است.سفیر برند مرسدس بنز برنارد لنگر در مقابل مرسدس بنز S ک، مشکی ایستاده است.مرسدس بنز به ،وان یک شریک جه، افتخارآفرین در مسابقات گلف، به تحرک لو، کمک می کند.


منبع: https://www.mercedes-benz.com/en/art-and-culture/zeitgeist/golf/mercedes-benz-is-a-global-partner-of-the-masters/

توسط Karl Benz

Mercedes-Benz, commonly referred to as Mercedes, is a German luxury and commercial vehicle automotive brand established in 1926.