مرسدس بنز: لوازم جانبی دیجیتال

¹ برای استفاده از سرویس‌های دیجیتال و ویژگی‌های درخواستی، به یک شناسه Mercedes me نیاز است و شرایط و ضوابط خدمات اتصال Mercedes me باید پذیرفته شود. پس از فعال شدن، می توان از خدمات به صورت رایگان برای مدت زمان مشخص استفاده کرد و پس از آن با پرداخت هزینه قابل تمدید است. خدمات فردی را می توان ظرف یک سال پس از ثبت نام اولیه وسیله نقلیه یا استفاده اولیه از وسیله نقلیه (هر کدام که اول اتفاق بیفتد) فعال کرد.


منبع: https://www.mercedes-benz.com/en/innovation/future-mobility/mercedes-benz-di،al-extras/

توسط Karl Benz

Mercedes-Benz, commonly referred to as Mercedes, is a German luxury and commercial vehicle automotive brand established in 1926.