مرسدس بنز مارکوپولو؟ کمپینگ با احساس خوبمرسدس بنز مارکوپولو با سقف بازشوی گسترده، پارک شده در فضای باز در کنار دریاچهمرسدس بنز مارکوپولو یک ون کمپر ممتاز است. ظریف، جادار، فوق العاده قوی و بسیار کاربردی است.


منبع: https://www.mercedes-benz.com/en/vehicles/mercedes-benz/camper-vans/

توسط Karl Benz

Mercedes-Benz, commonly referred to as Mercedes, is a German luxury and commercial vehicle automotive brand established in 1926.