مرسدس بنز: مصرف و مرسدس بینمای جلو: مرسدس بنز GLA Edition 1 AMG Line 2020 جدید (H 247) در ماگنوی خا،تری کوهست، در مقابل دیوار ص،ه‌ای.مرسدس بنز و WLTP: تست جدید ارقام مصرف واقعی تری را به شما ارائه می دهد.


منبع: https://www.mercedes-benz.com/en/vehicles/wltp/consumption-and-emissions/

توسط Karl Benz

Mercedes-Benz, commonly referred to as Mercedes, is a German luxury and commercial vehicle automotive brand established in 1926.