مرسدس بنز میزبان رویدادها – اتریوم.

ساخته شده برای پذیرایی: آتریوم به ،وان ورودی چشمگیر و بسیار بالا برای بازدیدکنندگان موزه عمل می کند.


منبع: https://www.mercedes-benz.com/en/art-and-culture/museum/،st-events-atrium/

توسط Karl Benz

Mercedes-Benz, commonly referred to as Mercedes, is a German luxury and commercial vehicle automotive brand established in 1926.