مرسدس بنز میزبان رویدادها – شیفتگی طراحی.

در ?شیفتگی طراحی؟ بخش، شما می تو،د به مهمانان خود یک برنامه چارچوب هیجان انگیز در خارج از ساعات کاری عادی ارائه دهید


منبع: https://www.mercedes-benz.com/en/art-and-culture/museum/،st-events-the-fascination-of-design/

توسط Karl Benz

Mercedes-Benz, commonly referred to as Mercedes, is a German luxury and commercial vehicle automotive brand established in 1926.